صفحه اصلی
مهندسی نفت
کنکور ارشد
کلاسها و ویدیوهای آموزشی
آزمون‌ها
مشاوره
جوایز
سؤالات رایج
کتب
دانلود رایگان
سبد خرید
تماس با ما
   سال 1396
 

**جدول مقایسه ای و جامع ظرفیت های پذیرش دانشگاه های کشور در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی نفت**

 

مهندسی مخازن هیدروکربوری

دانشگاه

دوره تحصیلی

ظرفیت پذیرش در سال 1396

ظرفیت پذیرش در سال 1395

ظرفیت پذیرش در سال 1394

توضیحات

دانشگاه تربیت مدرس

روزانه

11

11

10

-

دانشگاه تهران

روزانه

10

10

10

-

دانشگاه خلیج فارس - بوشهر

روزانه

4

5

5

-

دانشگاه سمنان

روزانه

10

10

8

-

دانشگاه شهید باهنر- کرمان

روزانه

6

5

4

فقط مرد 

دانشگاه شیراز

روزانه

20

14

16

-

دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل تهران)

روزانه

7

7

8

پذیرش به عنوان مدیریت مخازن هیدروکربنی

دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز)

روزانه

13

13

15

-

دانشگاه صنعتی اصفهان

روزانه

5

-

-

-

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

روزانه

4

5

7

-

دانشگاه صنعتی سهند - تبریز

روزانه

15

15

15

-

دانشگاه صنعتی شریف - تهران

روزانه

7

10

7

-

دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران

روزانه

8

8

8

-

دانشگاه تربیت مدرس

شبانه (نوبت دوم)

5

6

5

-

دانشگاه تهران

شبانه (نوبت دوم)

5

5

5

-

دانشگاه خلیج فارس - بوشهر

شبانه (نوبت دوم)

3

2

2

-

دانشگاه سمنان

شبانه (نوبت دوم)

4

5

4

-

دانشگاه شهید باهنر- کرمان

شبانه (نوبت دوم)

3

4

2

فقط مرد 

دانشگاه صنعتی اصفهان

شبانه (نوبت دوم)

5

-

-

-

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

شبانه (نوبت دوم)

3

4

3

-

دانشگاه صنعتی سهند - تبریز

شبانه (نوبت دوم)

7

7

6

-

دانشگاه تربیت مدرس

پردیس خودگردان

-

11

10

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

دانشگاه تهران

پردیس خودگردان

15

15

15

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش

دانشگاه شیراز

پردیس خودگردان

5

5

10

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

پردیس خودگردان

4

5

5

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

دانشگاه صنعتی شریف - تهران

پردیس خودگردان

15

15

-

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش

 

مهندسی مخازن هیدروکربوری

ظرفیت پذیرش روزانه

سال 1396

120 نفر

6% افزایش

سال 1395

113 نفر

بدون تغییر

سال 1394

113 نفر

-

ظرفیت پذیرش شبانه

سال 1396

35 نفر

6% افزایش

سال 1395

33 نفر

22.2 % افزایش

سال 1394

27 نفر

-

ظرفیت پذیرش پردیس خودگردان

سال 1396

39 نفر

23% کاهش

سال 1395

51 نفر

27.5% افزایش

سال 1394

40 نفر

-

ظرفیت پذیرش کل

سال 1396

194 نفر

1.5% کاهش

سال 1395

197 نفر

9.5% افزایش

سال 1394

180 نفر

-

 

 

مهندسی حفاری

دانشگاه

دوره تحصیلی

ظرفیت پذیرش در سال 1396

ظرفیت پذیرش در سال 1395

ظرفیت پذیرش در سال 1394

توضیحات

دانشگاه شهید باهنر- کرمان

روزانه

5

5

4

فقط مرد

دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز)

روزانه

10

10

12

فقط مرد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

روزانه

2

3

3

-

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

روزانه

3

3

3

پذیرش به عنوان مهندسی نفت تجهیزات نفت

دانشگاه صنعتی سهند - تبریز

روزانه

4

5

5

-

دانشگاه صنعتی شاهرود

روزانه

5

5

5

-

دانشگاه صنعتی شریف - تهران

روزانه

6

6

7

-

دانشگاه شهید باهنر- کرمان

شبانه (نوبت دوم)

3